Návštevný poriadok kina Turiec

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom kina Turiec v Turčianskych Tepliciach (ďalej len „kino“) je právnická osoba Mesto Turčianske Teplice so sídlom Partizánska ulica 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 00317004, zastúpená štatutárom - primátorom mesta (ďalej len „prevádzkovateľ“). Adresa prevádzky kina je Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice (od apríla 2023)

 

Kino slúži obyvateľom a návštevníkom mesta (ďalej len „návštevníci“) najmä na kultúrne podujatia – návštevy filmových predstavení. Taktiež slúži na usporiadanie školení, seminárov, besied a ďalších podobných akcií.

 

Prevádzková doba kina

Streda: 19.30 - 22.00

Sobota – Nedeľa: 17.00 – 22.00

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby podľa aktuálnej potreby.

Pokladňa kina je otvorená min. 30 minút pred začatím každého predstavenia.

 

Správanie sa v kine

Návštevník vstupuje do kina a používa jeho vybavenie a zariadenia na svoju vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ žiada návštevníkov kina, aby sa správali slušne a ohľaduplne voči ostatným návštevníkom a aby udržiavali poriadok, čistotu a bezpečnosť v kine, nepoužívali kino na iné účely, než je uvedené v úvodných ustanoveniach. Do kina je zakázané:

- vstupovať v podnapitom stave,

- vstupovať so psami a inými zvieratami,

- vstupovať a pohybovať sa v priestoroch kina s objemnou batožinou.

Ďalej prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že vzhľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti ostatných návštevníkov kina, je v priestoroch kina zakázané:

- fajčiť,

- požívať alkoholické nápoje a užívať iné návykové látky,

- manipulovať s otvoreným ohňom, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť,

- používať mobilné telefóny či iné komunikačné zariadenia počas filmového predstavenia,

- vyrábať akékoľvek obrazové, zvukové či obrazovo-zvukové záznamy na akýchkoľvek zariadeniach behom filmového predstavenia,

- rušiť predstavenia nevhodným správaním sa, hlasným rozhovorom, pískaním a ďalšími prejavmi, ktoré sú v rozpore so zásadami spoločenského správania,

- používať fyzickú silu, neslušné výrazy, gestá či akékoľvek prejavy, ktoré hanobia rasu, náboženstvo prípadne etnikum,

- poškodzovať majetok kina.

 

Vstupné a vstupenky

Výška vstupného je premenlivá a prevádzkovateľ ju určuje na základe požiadaviek distribučnej spoločnosti, ktorá daný film distribuuje.

Návštevníkom kina bude umožnený vstup do kinosály iba s platnou vstupenkou.

Návštevníci kina si môžu vstupenku/y rezervovať na tejto internetovej stránke (www.kinoturiec.sk) – na podstránke Program, kliknutím na premietací čas daného filmového titulu. Pri rezervácii je potrebné zvoliť sedadlo/á, ďalej ísť na kartu „Rezervácia vstupeniek“,  vyplniť potrebné identifikačné údaje, označiť políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“  a „Rezervovať vstupenky“. Na požiadanie vám rezervujeme vstupenky aj osobne v pokladni kina. Prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že rezervácia všetkých vstupeniek vyprší 20 minút pred začatím daného filmového predstavenia. Takto uvoľnené vstupenky môže prevádzkovateľ ponúknuť iným návštevníkom.

Vstupenku/y je možné kúpiť buď osobne v pokladni kina alebo prostredníctvom internetu. Na stránke www.kinoturiec.sk, podstránka Program – kliknutím na premietací čas daného filmu. Po výbere sedadiel treba zvoliť možnosť „Platba kartou“. Vyplňte potrebné identifikačné údaje, označte políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a zvoľte „Platba kartou“. Systém vás vyzve, aby ste vyplnili všetky údaje z platobnej karty a môžete uskutočniť transakciu. Takto zaplatenú/é vstupenku/y si môžete priamo doma vytlačiť alebo prísť do pokladne kina s variabilným symbolom vášho nákupu. Pracovníčka pokladne vám vstupenku/y vytlačí.

V pokladni kina môžete platiť hotovosťou, poukážkami mesta a za niektoré filmové tituly aj kultúrnymi poukazmi (vhodnosť filmových predstavení určuje Ministerstvo kultúry).

Návštevníci kina sú povinní skontrolovať vstupenku hneď pri pokladni, neskoršie reklamácie neprijímame.

V prípade nedodania filmovej kópie, závažnej technickej poruchy na premietacom zariadení alebo nízkeho záujmu zo strany návštevníkov (min. 6 návštevníkov) môže dôjsť k zrušeniu predstavenia. Zakúpené vstupenky na takéto predstavenie je možné vrátiť v pokladni kina. Ak ste si zakúpili vstupenky na takto zrušené predstavenie cez internet, riaďte sa „Všeobecnými záväznými podmienkami nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu platné v kine Turiec Turčianske Teplice“.

Pri prerušení filmového predstavenia, ktoré nemožno predvídať (napr. dlhodobý výpadok elektrického prúdu), vzniká nárok na vrátenie vstupného iba vtedy, ak bol film premietnutý iba do polovice svojej minutáže.

 

Pravidlá používania 3D okuliarov

3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina Turiec. Návštevníkovi kina sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D.

3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne.

3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

3D okuliare obdrží návštevník pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

Návštevník je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené. Prípadné zistené poškodenia je potrebné prekonzultovať s prítomným personálom kina, ktorý definitívne vyhodnotí ich poškodenosť a poskytne divákovi náhradné.

Prevzatím 3D okuliarov návštevník potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným návštevníkom.

Návštevník je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením, taktiež ich nečistiť, nakoľko akákoľvek neodborná manipulácia môže spôsobiť ich poškodenie, za ktoré je návštevník zodpovedný.

Ak má návštevník po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare nefungujú správne, musí vyhľadať personál kina pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je návštevník povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Každý návštevník je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov.

V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.

Návštevník, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

O poškodení 3D okuliarov bude s návštevníkom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany návštevníka, bude privolaná hliadka Mestskej polície.

 

Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu platné v kine Turiec Turčianske Teplice
Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácii vstupeniek cez internet.

Rezervácia vstupeniek

Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase pred začatím predstavenia, tak prevádzkovateľ kina môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný emailom, pokiaľ bol email správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni kina a to oznámením variabilného čísla rezervácie, alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom kina za účelom kontroly.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na jedno predstavenie. Rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny, prevádzkovateľ neručí za jeho rezerváciu, napriek tomu, že zákazník obdrží email o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ne zrušenie takejto rezervácie, a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo obsluhou kina. Súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebranej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne alebo telefonicky v pokladni kina.

Kúpa vstupeniek

Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nebol dodaný film do kina alebo kvôli nízkemu záujmu zo strany návštevníkov) a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za ne zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená. 

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ kina Turiec Turčianske Teplice.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Záverečné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek do kina zákazníkom.

Nájdi svoj film